NL: Website gebruiksvoorwaarden

 

De AromaZorg Zuster website

Algemeen

Door toegang te zoeken tot de site accepteer je dat je bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door AromaZorg Zuster. Je komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt, beschikbaar is of relevant is voor andere landen dan Nederland.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, de merknamen en logo’s van AromaZorg Zuster en AromaCare Nurse, verdere afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van AromaZorg Zuster en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is je toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, maar in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door AromaZorg Zuster c.q. AromaCare Nurse. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van AromaZorg Zuster of worden door haar onder licentie gebruikt door en de aan haar gelieerde bedrijven zoals AromaCare Nurse. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Beschrijving van producten

De KOAG/KAG regels zijn van toepassing op de reclame uitingen en beschrijvingen van onze producten. Dat betekent dat medische claims niet toegestaan zijn en slechts in zeer algemene en bedekte termen de functie van elk product kan worden aangeduid. Voor persoonlijke informatie kun je contact opnemen met info@aromazorgzuster.nl of bellen met 0651 497 284.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen. Door wijzigingen die door (de) fabrikant(en) doorgevoerd kunnen productfoto’s afwijken van het daadwerkelijk geleverde product.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan is uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de eventuele toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor jou interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven.

Indien je op enig moment merkt datje toegang tot een andere site hebt gekregen, kun je naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je ons via deze site en haar email adres verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacy verklaring. Lees onze Privacy Verklaring hieronder zorgvuldig voordat je ons informatie verstrekt.

 

Privacyverklaring

AromaZorg Zuster, gevestigd aan Wernhoutseweg 142, 4884 MD Wernhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wernhoutseweg 142
4884 MD Wernhout
Nederland
0651497284

Madeleine Kerkhof is de Functionaris Gegevensbescherming van AromaZorg Zuster Zij is te bereiken via info@aromazorgzuster.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AromaZorg Zuster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aromazorgzuster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

AromaZorg Zuster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotie activiteiten
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AromaZorg Zuster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 1 jaar als de bewaartermijnen voor persoonsgegevens voor productverkoop en zo lang als je wenst voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

AromaZorg Zuster verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AromaZorg Zuster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AromaZorg Zuster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aromazorgzuster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AromaZorg Zuster wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AromaZorg Zuster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aromazorgzuster.nl